Parishes

parishes

. Kasese Parish
2. Hima parish
3. Kitswamba parish
4. Kakone parish
5. Kasanga parish
6. Ibanda parish
7. Katwe parish
8. Kyalumba parish
9. Bukangara parish
10. Nsenyi parish

11.Kitabu parish

12.Kokone

13. kabuyire shrine