Parishes

1. Kasese Parish
2. Hima parish
3. Kistwamba parish
4. Kakone parish
5. Kasanga parish
6. Ibanda parish
7. Katwe parish
8. Kyalumba parish
9. Bukangara parish
10. Nsenyi parish

11.Kitabu parish